ČESKÉ PŘEDMĚTY

  

ROZDĚL (rozvoj vzdělanostní a mluvních a prezentačních dovedností)

Zněle mluvit a vyjadřovat se před početnou skupinou posluchačů, je jednou z dalších důležitých dovedností. Stejně tak jako vyhledávat  a zpracovávat zajímavá témata a pracovat na nich samostatně nebo naopak ve skupině.

V prvním a druhém ročníku žáci zpracovávají své první jednoduché krátké prezentace jak z oblasti čtenářství, tak na jakákoliv zajímavá jednoduchá témata. Učí se při prezentacích obhájit svůj názor před spolužáky, řídí diskuzi a postupně získávají sebejistotu při vystoupení před skupinou.

Ve vyšších ročnících žáci zpracovávají různá zajímavá témata z oblasti historie, vědy, kultury, sportu, přírody. Učí se získané informace zpracovávat, zamýšlí se nad nimi, učí se nad nimi diskutovat, vypracovávají na ně jednoduché prezentace, které pak prezentují před skupinou.

Žáci jsou vedeni ke krásné znělé mluvě. Nejen při prezentacích, ale i při běžné mluvě a při čtení.

Žáci se ve výuce seznamují i s prací na tabletech, počítačích, nicméně jakákoliv technika je vnímána pouze jako doplněk ke vzdělání, základem je vždy kniha.

PED má vypracován pro tento předmět vlastní vzdělávací plán. Ve výuce je používána metodika mluvní techniky Doc. Václava Martince a učebnice pro znělou mluvu.

Rodiče jsou pravidelně informováni o probrané látce a dění v hodinách týdenní zprávou. Na tripartitních schůzkách se seznamují s hodnocením žákovy práce.

Vyučující: pedagogové, absolventi pedagogických fakult pro první stupeň

Předmět je vyučován v českém jazyce.

 

ROZOS (rozvoj osobnostní)

Za nejdůležitější v tomto předmětu považujeme osobnostní, sociální a morální rozvoj dětí. Děti zde rozvíjejí nejen svou kreativitu a mluvu, ale i etiku a etiketu.

Snaží se postupně porozumět vlastní identitě, identitě druhých, rozvíjí seberegulaci i sebeorganizaci. Učí se poznávat a rozvíjet mezilidské vztahy, empatii, používat správné komunikační techniky a strategie. Vytváří si mravní normy pro různé sociální situace.

Učitelé využívají ve výuce program PATHS (Promoting Alternative THinking Strategies). Tento program je navržen tak, aby usnadnil rozvoj sebeovládání, emocionální uvědomění a interpersonální dovednosti při řešení problémů.

Zábavnou formou detailně zpracovává různá témata, jako například třídní pravidla, soudržnost kolektivu, sebeovládání, zvládání hněvu, emoce, sebekontrolu, základy řešení problémů, spravedlnost, pocity, očekávání a mnohá další.

Cílem předmětu je, aby se žáci naučili „zastavit a přemýšlet“ a rozvíjeli tím svoje verbální myšlení, porozuměli lépe samy sobě, objevovali různost ostatních, jejich názorů, uměli tuto různost přijmout i ji ocenit a měli kontrolu nad svým chováním.

Žáci za svou práci získávají ocenění. Hodnotí se samostatná práce, aktivita a spolupráce ve skupině, aktivita v hodině, zajímavé nápady, myšlenky, plnění dobrovolných úkolů a mnohé další.

Žáci se učí základům správné etikety.

PED má vypracován pro tento předmět vlastní vzdělávací plán.

Rodiče jsou pravidelně informováni o probrané látce a dění v hodinách týdenní zprávou. Na tripartitních schůzkách se seznamují s hodnocením žákovy práce.

Vyučující: pedagogové, absolventi pedagogických fakult pro první stupeň

Předmět je vyučován v českém jazyce.