BILINGVNÍ PROGRAM

  

Předmět ROZČES, tedy rozvoj čtenářství a slohových dovedností je základním pilířem našich rozvojových, česky vyučovaných předmětů.

Schopnost číst, vyjadřovat se písmem a krásně zněle mluvit, to jsou pro uplatnění v životě jedny z nejdůležitějších dovedností. Čtení znamená schopnost rozpoznat slova, rozumět jejich významu a pochopit souvislosti. Psaní za pomoci tužky a papíru nebo psaní na počítači je důležitou součástí běžného života.

Cílený plán čtenářství v programu PED slouží pro získání čtenářských dovedností. Učitelé dětem pravidelně čtou. Rodiče jsou učitelům partnerem a pravidelně čtou dětem také doma. Žáci pracují aktivně s textem, věnují se čtení s porozuměním a interpretaci textu. Jsou vedeni ke čtení knih. Kniha se pro ně stává základem vzdělání.

Žáci se učí zvládat rovněž slohové dovednosti a jsou vedeni k tvůrčímu psaní, které výrazně zlepšuje jejich vyjadřovací schopnosti. Budují si vztah k písemnému projevu, nechají se unášet svou fantazií, používají širokou slovní zásobu. Umí se písemně vyjádřit k danému tématu.

PED Academy má vypracován vlastní vzdělávací plán pro předmět ROZČES.

Žáci používají ve výuce pracovní učebnice ROZČES.

Rodiče jsou pravidelně informováni o probrané látce a dění v hodinách týdenní zprávou. Na tripartitních schůzkách se seznamují s hodnocením žákovy práce.

Vyučující: pedagogové, absolventi pedagogických fakult pro první stupeň