PED ACADEMY
  

Vzdělávací program

ROZOS (rozvoj osobnostní)

Za nejdůležitější v tomto předmětu považujeme osobnostní, sociální a morální rozvoj dětí. Děti zde rozvíjejí nejen svou kreativitu a mluvu, ale i etiku a etiketu.

Snaží se postupně porozumět vlastní identitě, identitě druhých, rozvíjí seberegulaci i sebeorganizaci. Učí se poznávat a rozvíjet mezilidské vztahy, empatii, používat správné komunikační techniky a strategie. Vytváří si mravní normy pro různé sociální situace.

Učitelé využívají ve výuce program PATHS (Promoting Alternative THinking Strategies). Tento program je navržen tak, aby usnadnil rozvoj sebeovládání, emocionální uvědomění a interpersonální dovednosti při řešení problémů.

Zábavnou formou detailně zpracovává různá témata, jako například třídní pravidla, soudržnost třídy, sebeovládání, zvládání hněvu, emoce, sebekontrolu, základy řešení problémů, spravedlnost, pocity, očekávání a mnohá další.

Cílem předmětu je, aby se děti naučily "zastavit a přemýšlet" a rozvíjely tím svoje verbální myšlení, porozuměly lépe samy sobě, objevovaly různost ostatních, jejich názorů, uměly tuto různost přijmout i ji ocenit a měly kontrolu nad svým chováním.

Žáci za svou práci získávají ocenění. Hodnotí se samostatná práce, aktivita a spolupráce ve skupině, aktivita v hodině, zajímavé nápady, myšlenky, plnění dobrovolných úkolů a mnohé další.

Předmět je vyučován v českém jazyce.