PED ACADEMY
  

Vzdělávací program

ROZDĚL (rozvoj vzdělanostní a dovednostní)

V první a druhé třídě je věnována pozornost prvním rozšiřujícím tématům a dílčím projektům. Žáci zpracovávají své první jednoduché krátké prezentace jak z oblasti čtenářství, tak na jakákoliv zajímavá jednoduchá témata. Učí se při prezentacích obhájit svůj názor před spolužáky, postupně získávají sebejistotu při vystoupení před skupinou.

Ve vyšších třídách se dále rozvíjí vzdělanost dětí v těch oblastech, které nejsou obsahem ŠVP na prvním stupni. Pro žáky jsou však přínosná a zajímavá, mohou se nad tématy zamyslet a probrat je do hloubky. Pozornost je věnována rozvoji verbálního i neverbálního myšlení. Žáci zpracovávají prezentace i projekty na různá témata. V páté třídě se učí vytvářet myšlenkové mapy a pracovat s nimi.

Ve výuce se využívají tablety iPad i výukové prezentace PED.

PED má vypracován pro tento předmět vlastní vzdělávací program.

Předmět je vyučován v českém jazyce.