PED ACADEMY
  

Vzdělávací program

Blok ROZDĚL a ROZOS (rozvoj dovednostní a osobnostní)

Žáci zpracovávají své první jednoduché krátké prezentace jak z oblasti čtenářství, tak na jakákoliv zajímavá jednoduchá témata. Učí se při prezentacích obhájit svůj názor před spolužáky, postupně získávají sebejistotu při vystoupení před skupinou, učí se správné znělé mluvě.
Ve výuce se využívají tablety iPad.

Děti v bloku rozvíjejí nejen svou kreativitu a mluvu, ale i etiku a etiketu. Snaží se postupně porozumět vlastní identitě, identitě druhých, rozvíjí seberegulaci i sebeorganizaci. Učí se poznávat a rozvíjet mezilidské vztahy, empatii, používat správné komunikační techniky a strategie. Vytváří si mravní normy pro různé sociální situace. Učitelé využívají ve výuce program PATHS (Promoting Alternative THinking Strategies). Tento program zábavnou formou detailně zpracovává různá témata jako například třídní pravidla, soudržnost třídy, sebeovládání, zvládání hněvu, emoce, sebekontrolu, základy řešení problémů, spravedlnost, pocity, očekávání a mnohá další.

Žáci za svou práci získávají ocenění. Hodnotí se samostatná práce, aktivita a spolupráce ve skupině, aktivita v hodině, zajímavé nápady, myšlenky, plnění dobrovolných úkolů a mnohé další.

PED má vypracován pro tento blok vlastní vzdělávací program.

Předmět je vyučován v českém jazyce.